Usługi geodezyjne

Tyczenia i inwentaryzacje urządzeń podziemnych, naziemnych i nadziemnych oraz kompleksowa geodezyjna obsługa budowy obiektów przemysłowych, budownictwa mieszkaniowego oraz małej architektury

Wykonywanie map do celów projektowych w systemie numerycznym i analogowym

Pomiar przemieszczeń pionowych i odkształce

Pomiary objętości mas ziemnych

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowywanie ich wyników

Konwersja map analogowych do postaci cyfrowej

Opracowywanie przestrzennych, numerycznych modeli ukształtowania powierzchni terenu

Inne, specjalistyczne prace geodezyjne i kartograficzne według potrzeb Klienta