GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI PROJEKTU PN.:”UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE DĄBROWA GÓRNICZA” – ETAP I: KONTRAKT W1: BUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ W DZIELNICY STRZEMIESZYCE.

Zlecenie obejmowało m.in. budowę tłoczni ścieków sanitarnych, przejmującej ścieki z obecnej oczyszczalni Strzemieszyce, rurociągów tłocznych o łącznej długości około 8,6 km, kanalizacji sanitarnej o długości 5,7 km, kanalizacji deszczowej o długości 6,7 km oraz wodociągu o łącznej długości 5,3 km.

Inwentaryzacje powykonawczą całego obiektu.

GEODEZYJNA OBSŁUGA PRAC ZLECONYCH PRZEZ ZAKŁAD TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH I GOSPODARKI ODPADAMI GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA W KATOWICACH.

Zlecenie obejmowało m.in. :

 • skanowanie map zasadniczych
 • kalibracja obrazów rastrochych
 • analiza istniejących materiałów geodezyjnych
 • wprowadzenie danych z operatów geodezyjnych
 • uzgodnienia z instytucjami branzowymi
 • wektoryzacja treści mapy zasadniczej
 • opracowanie operatu technicznego
WYKONYWANIE PRAC GEODEZYJNYCH NA ZLECENIE PRINŻ SA POLEGAJĄCYCH NA POMIARACH DLA TERENÓW POŁOŻONYCH NA OBSZARACH MIAST : BYTOM , KATOWICE, PIEKARY ŚLĄSKIE.

Zlecenie obejmowało m.in. :

 • inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej
 • inwentaryzacji sieci wodociągowej
 • pomiary mas ziemnych
WYKONYWANIE PRAC GEODEZYJNYCH NA ZLECENIE ZAKŁADU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO ZAB-BUD.

Zlecenie obejmowało m.in. w 2008 r obsługę budowy sieci gazowej zlokalizowanej w mieście Zawierciu o łącznej długości sieci i przyłączy 855 mb, oraz w Katowicach o łacznej długości sieci i przyłaczy 111mb. W 2009 r obsługę budowy sieci gazowej zlokalizowanej w mieście Katowice o łacznej długości sieci i przyłaczy 1614mb.

PRACE GEODEZYJNO – KARTOGRAFICZNE NA ZADANIU „BUDOWA SIECI WODNEJ I KANALIZACYJNEJ DLA ZLEWNI BŁĘDÓW WRAZ Z UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM” – UL. ŁAZY BŁĘDOWSKIE.

W zakresie zadania występował następujące prace budowlane wymagające obsługi geodezyjnej:

 • budowę kanału sanitarnego grawitacyjnego wraz z przyłączami dla budynków,
 • budowę pompowni ścieków P11 wraz z zasilaniem elektrycznym i monitoringiem,
 • budowę rurociągu tłocznego transportującego ścieki do istniejącej kanalizacji sanitarnej,
 • przebudowę istniejącego wodociągu wraz z przyłączami do granicy nieruchomości
 • rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego,
 • kanalizację teletechniczną dla światłowodów,
 • odtworzenie nawierzchni drogowej,
 • inwentaryzacja powykonawcza całości.
WYKONANIE NA ZLECENIE FIRMY NOWYDOM SP. Z O. O. , PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z GEODEZYJNĄ OBSŁUGĄ 35 INWESTYCJI REALIZOWANYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

Zakres prac obejmował:

 • wytyczenie punktów głównych zaprojektowanego budynku
 • wyznaczenie osi głównych z przeniesieniem na ławy
 • założenie reperów roboczych
 • pomiary kontrolne, realizacyjne i inwentaryzacyjne dla potrzeb inwestora
GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI PROJEKTU PN.:” MODERNIZACJA PARKINGU PRZY BUDYNKU GŁÓWNYM ODDZIAŁU ZUS W CHORZOWIE”

Wykonanie na zlecenie firmy BTS Ruda Śląska geodezyjnej obsługi inwestycji zadania pn.: „Modernizacja parkingu przy budynku Głównym Oddziału ZUS w Chorzowie”.

Obiekt obejmował 4500 m2 kostki, ~500 m2 granitu, kanalizacja deszczowa – pełne odwodnienie parkingów, 2 wiaty stalowe,
ogrodzenie frontowe oraz od strony parkingu, oświetlenie wraz z kamerami.

Zakres prac obejmował:

 • drobne przeprojektowania prac ziemnych
 • wytyczenie punktów głównych obiektów wraz z wysokościami
 • wytyczenia punktów pośrednich wraz z wysokościami
 • założenie reperów roboczych
 • pomiary kontrolne, realizacyjne i inwentaryzacyjne dla potrzeb inwestora
 • inwentaryzacja powykonawcza całości
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA UL. SZCZĘŚLIWICKA 62, 00-973 WARSZAWA, PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W KATOWICACH

W 2012 roku, firma „GEODEZJA” Robert Zagała wykonała na zlecenie Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna zadania polegajace na:

 • Wykonaniu podziału geodezyjnego działek położonych w Dąbrowie Górniczej obręb Ząbkowice, k.m.14 nr: 2448/15 i 2448/18.
 • Wykonaniu aktualizacji mapy sytuacyjnej i ewidencyjnej w zakresie budynków oraz skorygowanie kartotek budynków usytuowanych na działce 448/22 położonej w Dąbrowie Górniczej, obręb Strzemieszyce Wielkie k.m.16.
 • Wykonaniu podziału geodezyjnego działki nr: 448/18; km16, położonej w Dąbrowie Górniczej obręb Strzemieszyce Wielkie.
 • Wykonaniu podziału geodezyjnego działki nr: 448/22; km 19, położonej w Dąbrowie Górniczej obręb Strzemieszyce Wielkie.
 • Wykonaniu podziału geodezyjnego działek połozonych w Dąbrowie Górniczej obręb Ząbkowice, k.m.14 nr: 2448/15 i 2448/18.
 • Wykonaniu aktualizacji kolejowej mapy sytuacyjnej w zakresie „S” obejmującej część stacji Pyskowice.
 • Wykonaniu aktualizacji kolejowej mapy sytuacyjnej w zakresie „S” dla linii kolejowej nr 141 Katowice Ligota – Gliwice (m.Zabrze, Obr.Bielszowice) w km od 14+800 do 15+600.
GEODEZYJNA OBSŁUGA PROJEKTÓW WYKONYWANYCH PRZEZ PPUH „DROBAS II – SIWARSKI JACEK

Do 2013 roku, firma „GEODEZJA” Robert Zagała wykonała na zlecenie PPUH „DROBAS II – Siwarski Jacek zadania polegajace na:

 • Wykonanie mapy do celów projektowych dla obiektu Wesoła Fala, położonego w Katowicach przy ulicy Kołodzieja Pawła.
 • Wykonanie mapy sytuacjno – wysokościowej oraz obliczeń kubatury projektowanych prac ziemnych dla terenu zlokalizowanego w oddziałach leśnych: 203, 219, 220 na obszarze Leśnictwa Czułów.
 • Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w oddziale leśnym 19o, 19n, 19m Leśnictwa Janów, Będącym w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Katowice.
 • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu szkód górniczych spowodowanych ruchem zakładu górniczego KWK Mysłowice-Wesoła w oddziałach leśnych nr 217b, f, g i 218f, g, h, Leśnictwa Czułów, obręb Murcki po wykonanej rekultywacji.
PROJEKTY I REALIZACJE GEOLOGICZNE FIRMY „GEOGLOBAL” S.C. KAROL KULETA,KRZYSZTOF OLSZÓWKA

Do 2013 roku, firma „GEODEZJA” Robert Zagała wykonała na zlecenie firmy „GEOGLOBAL” zadania polegajace na:

 • Wykonanie pomiarów sytuacyjno – wysokościowych grobli na stawie Wilczkowskim w gminie Brzeszcze.
 • Wykonanie pomiarów sytuacyjno – wysokościowych prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w miejscowości Sieradz.
 • Wykonanie pomiarów sytuacyjno – wysokościowych na wałach przeciwpowodziowych rzeki Grabi w miejscowości Łask.
 • Wykonanie pomiarów sytuacyjno – wysokościowych grobli wałowej zbiornika „Mosty” w miejscowości Mosty.
OKRESOWY POMIAR OSIADANIA FUNDAMENTÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ZLOKALIZOWANYCH W SOSNOWCU PRZY PLACU KOŚCIUSZKI 1, 3, 9, 11, 13, 15.

Od 2010 roku na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej „SM NASZA” w Sosnowcu wykonujemy okresowo pomiary osiadania fundamentów budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Sosnowcu przy Placu Kościuszki.

Cykl pomiarowy został podzielony na dwa etapy:

 • Pomiar wysokościowy metodą niwelacji precyzyjnej II klasy na zasadach określonych w Instrukcji Technicznej G-2 „Wysokościowa Osnowa Geodezyjna”;
 • Pomiary sytuacyjne, z zachowaniem kryteriów dokładnościowych : pomiar odległości +/-2mm +2ppm, pomiar kąta poziomego 20cc ,centrowanie instrumentu i luster 1.5 mm.

Okresowej obserwacji poddano znaczki pomiarowe zamontowane w narożnikach i w środkowej części budynków, oraz repery zamontowane w przyziemiu tych budynków. Łącznie pomiarowi sytuacyjnemu poddano 64 punkty kontrolne (26 znaczków pomiarowych oraz 38 reperów).

POMIAR POMNIKÓW PRZYRODY I UŻYTKÓW EKOLOGICZNYCH NA TERENIA MIASTA WROCŁAWIA

W 2010 roku na zlecenie Zarządu Geodezji , Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocław wykonaliśmy zadanie polegające na wykonaniu prac geodezyjnych i kartograficznych na terenie miasta Wrocławia w zakresie pomiarów:

 • 184 pomników przyrody
 • 3 użytków ekologicznych
GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI PROJEKTU PN.:”UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE DĄBROWA GÓRNICZA” – ETAP I: KONTRAKT W3B: BUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W DZIELNICACH ŁĘKNICE, DZIEWIĄTY, TRZYDZIESTY, KORZENIEC, WZGÓRZE GOŁONOSKIE – DOKOŃCZENIE ROBÓT

Zakres kontraktu W3B obejmował roboty związane z uporządkowaniem gospodarki wodnościekowej w dzielnicach: Łęknice, Dziewiąty, Trzydziesty, Korzeniec, Wzgórze Gołonoskie. Zakresem Kontraktu W3B objęto część robót Kontraktu W3, który uległ rozwiązaniu. Zakres obejmuje roboty polegające na budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągów wraz z przebudową dróg, sieci energetycznej, sieci teletechnicznej oraz gospodarką zielenią.

Zakres zadania obejmował następujące Roboty:

– inwentaryzację kanalizacji wykonanej przez poprzedniego wykonawcę : 20 km

– inwentaryzację sieci wodociągowych wykonanych przez poprzedniego wykonawcę : 3km

– inwentaryzację studni oraz wpustów wykonanych przez poprzedniego wykonawcę 1118 szt.

– budowę tłoczni ścieków sanitarnych przy ul. Laski w Gołonogu

– budowę pompowni ścieków deszczowych w dzielnicy Korzeniec („Dubois”)

– skompletowanie dokumentacji powykonawczej

W ramach Kontraktu wykonano około 1,2 km sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i rurociągów tłocznych), 2,2 km sieci kanalizacji deszczowej (grawitacyjnej i rurociągów tłocznych) i 2,3 km sieci wodociągowych.

Kontrakt obejmował również inwentaryzację naprawy wadliwych odcinków wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę w ramach Kontraktu W3 w ilości około 2,7 km sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i rurociągów tłocznych), 1,5 km sieci kanalizacji deszczowej (grawitacyjnej i rurociągów tłocznych) i 0,3 km sieci wodociągowych.

GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI PROJEKTU PN.:”UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE DĄBROWA GÓRNICZA” – ETAP I: KONTRAKT W3A: BUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W DZIELNICACH ŁĘKNICE, DZIEWIĄTY, TRZYDZIESTY, KORZENIEC, WZGÓRZE GOŁONOSKIE – DOKOŃCZENIE ROBÓT – PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE – ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE.

Przedmiotem niniejszego zamówienia było dokończenie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnejw dzielnicach: Korzeniec, Dziewiąty, Trzydziesty, Łęknice, Wzgórze Gołonoskie w Dąbrowie Górniczej wraz robotami towarzyszącymi (odtworzenie dróg i chodników) w ramach realizowanego Projektu pn.Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza etap I. Zamówienie polega na budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, rurociągów tłocznych i wodociągów wraz z odtworzeniem nawierzchni, wykonaniu sieci kablowej niskiego napięcia oraz robót w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych zasilających, sygnałowych, oświetlenia. Zakresem Kontraktu W3A objęto część rozpoczętych robót Kontraktu W3, który uległ rozwiązaniu.

W ujęciu ogólnym zakres inwestycji obejmował wykonanie:

– inwentaryzację kanalizacji wykonanej przez poprzedniego wykonawcę

– inwentaryzację sieci wodociągowych wykonanych przez poprzedniego wykonawcę

– inwentaryzację studni oraz wpustów wykonanych przez poprzedniego wykonawcę

– kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 12,2 km,

– kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 7,4 km,

– wodociągu o łącznej długości ok. 6,0 km,

– tłoczni ścieków – 3 szt,

– odtworzenie dróg o łącznej powierzchni ok. 66 000 m2,

– skompletowanie dokumentacji powykonwczej.

w następujących w ulicach: Robotnicza, Braci Pękalskich, Limanowskiego, Graniczna, Dolna, Dembowskiego,Furmana, Równoległa do Furmana, Ciasna, Stalowa, Średnia, Gałczyńskiego, Wróblewskiego, Napierskiego,Podłęknicka, Podłęknicka boczna, Bohomolca, Północna, Topolowa, Wesoła, Klonowa, Łęknice, Parkowa,Zuchów, Gwardii Ludowej, Laski.

BUDOWA PRZYŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO W GMINIE LĘDZINY – DZIELNICE GOŁAWIEC, GÓRKI, ZAMOŚCIE I BLYCH.

Przedmiotem zamówienia była wytyczenie oraz inwentaryzacja podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Lędziny – dzielnica Zamoście, Blych, Górki, Golawiec.

Dzielnice Zamoście i Blych (Zlewnia Z3) – Kontrakt W2.2 obejmował 501 przyłączy.

Dzielnice Górki i Goławiec (Zlewnia Z1) – Kontrakt W2.3 obejmował 264 przyłączy.