ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ NASZYCH USŁUG

WITAJ
NA NASZEJ STRONIE

Nasza firma powstała w 2007 r. Jednakże w branży geodezyjnej posiadamy 20-letnie doświadczenie. Od 2011 roku w celu poszerzenia zakresu usług została zawiązana umowa pomiędzy dwoma firmami co pozwoliło na efektywniejszy kontakt z klientem spoza terenu Będzina. Zespół wykwalifikowanych fachowców zapewni Państwu profesjonalne doradztwo z zakresu zagadnień geodezyjnych oraz wysoką jakość usług połączoną z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Dostarczana przez nas informacja jest pełna i przekazywana w najnowocześniejszej obecnie formie cyfrowej.

USŁUGI

Usługi geodezyjne

Dowiedz się więcej

Usługi geodezyjno-prawne

Dowiedz się więcej

Dlaczego potrzebujesz geodety?

Bez dobrego geodety posiadającego specjalistyczne uprawnienia zawodowe nie byłoby praktycznie możliwe szybkie przeprowadzenie budowy nowych centrów, budynków użyteczności publicznej, dróg, autostrad, innych ważnych inwestycji, lecz również mniejszych projektów takich jak budowy domów jednorodzinnych, wykonania pojedynczego przyłącza, podziału działki na dwie części a nawet dobrze postawionego ogrodzenia. Kontakt z nasza firmą sprawi, że uciążliwości związane z tymi zagadnieniami staną się mniejsze a tematy do tej pory uważane za czarną magię staną się proste i łatwe. Wykwalifikowana kadra geodetów posiadających długoletnie doświadczenie zawodowe zapewni wysoką jakość wykonywanych prac co pozwoli na oszczędność czasu i pieniędzy.

Do uzyskania pozwolenia na budowę niezbędny jest projekt zagospodarowania terenu, który sporządza się na mapie do celów projektowych.

Według obowiązujących przepisów zakres mapy powinien obejmować teren inwestycji wraz z 30m pasem okalającym. W niektórych przypadkach zakres ten ulega zwiększeniu, np. w przypadku projektu domu jednorodzinnego, gdy najbliższe media są zlokalizowane w znacznej odległości od planowanego miejsca budowy. Oprócz treści wymaganej przez przepisy, na mapie do celów projektowych powinny znaleźć się:

  • opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania  przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,
  • usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, stosownie do celu wykonywania pracy.

Czas realizacji zamówionej mapy do celów projektowych zależy od wielkości inwestycji. Mapa geodezyjna niewielkiego obszaru pod domek jednorodzinny waha się w granicach 4-6 tygodni. Znaczna część tego czasu przypada na czas oczekiwania na materiały bądź klauzule.

Etapy pracy:

  • zgłoszenie pracy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Urząd ma 10 dni na wydanie dostępnych materiałów,
  • analiza materiałów,
  • wykonanie wywiadu terenowego i pomiaru aktualizacyjnego w terenie ,
  • opracowanie wyników pomiarów, wykonanie roboczej wersji mapy dla projektanta, skompletowanie operatu pomiarowego
  • złożenie dokumentacji w ODGIK. W tym wypadku urząd ma 6 dni roboczych na sprawdzenie opracowania i nadania klauzul na mapach.
  • przekazanie map zleceniodawcy w ustalonej ilości kopii.

Tyczenie jest jedną z podstawowych prac wykonywanych przez geodetów na samym początku budowy. Obiekty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie.

Tyczenie odbywa się po wcześniejszym geodezyjnym opracowaniu projektu zagospodarowania terenu. Ma ono za zadanie wskazać położenie obiektu budowlanego w terenie w stosunku do granic nieruchomości lub innych obiektów. Zależnie od stopnia skomplikowania budowli tyczenie odbywa się w jednym etapie lub wieloetapowo (każda kondygnacja oddzielnie).

W przypadku tyczenia budynku wyznaczeniu podlegają punkty główne obiektu z przeniesieniem na ławice osi budynku lub obrys ścian zewnętrznych wedle wskazań kierownika budowy. Geodeta zakłada również reper roboczy, w odniesieniu do którego wyznaczany będzie poziom lub zaznacza na stałym elemencie zagospodarowania terenu punkt „zero” budowy.

W przypadku uzbrojenia terenu, wyznaczane w terenie są punkty główne i pośrednie. Wyznaczone punkty stabilizuje się stosownie do sytuacji terenowej i uzgodnień z kierownikiem budowy. Obiekty budowlane, dla których przewiduje się wieloetapowe tyczenie często wymagają założenia osnowy realizacyjnej o stosownej dokładności.

Po wykonaniu prac terenowych przekazujemy szkic tyczenia jako dowód realizacji zamówienia i dokonujemy wpisu do dziennika budowy. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia tzw. prac przygotowawczych. Wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie jest jedną z prac przygotowawczych, dlatego wymagane jest zgłoszenie odpowiedniemu organowi co najmniej 7 dni wcześniej zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych.

Inwentaryzację powykonawczą wykonuje się dla wszystkich obiektów, które wymagają pozwolenia na budowę. Właściwy organ może nałożyć obowiązek inwentaryzacji obiektów wymagających zgłoszenia.

Inwestor zgłasza obiekt gotowy do inwentaryzacji po ukończeniu budowy, a uzbrojenie podziemne przed jego zasypaniem.

Etapy pracy są podobne jak w przypadku sporządzania mapy do celów projektowych, podobny jest też czas realizacji zlecenia.

Sprawdza się również zgodność usytuowania obiektów z ustaleniami pozwolenia na budowę.

Mapa z inwentaryzacji powykonawczej jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Wymagają jej również instytucje branżowe w zakresie administrowanej przez nich infrastruktury.

Przy inwentaryzacji budynku dokonuje się również zmian w ewidencji gruntów i budynków.